Tehnički zahtevi za kvalitet betonske podloge

Podne površine, na kojima će se polagati epoksi podovi, moraju zadovoljiti sledeće zahteve:

- Betonska podloga mora biti statički ispravna, ravna, umerene rapavosti, bez pukotina, hidro i termo izolovana, marke betona min MB30, stara najmanje 28 dana, suva(max vlažnost 4% ), bez cementnog mleka na površini, čista (bez ulja,masti,prašine,itd.).

- Na betonskoj (ili drugoj podlozi) dozvoljena odstupanja obzirom na ravnost su:


Dužina0.11410
Odstupanje1mm2mm8mm10mm

- Lokalne neravnine se bruse,a udubljenja se saniraju gletovanjem odgovarajućim masama.

- Dopušteni nagib poda je 1%


Temperaturni uslovi:

- Ugradnja industrijskih epoksi podova se vrši u uslovima u kojima temperatura okoline nije ispod 15oC i iznad 30oC,dok temperatura podloge ne sme biti niža od 10o.

- Relativna vlažnost vazduha u prostoriji ne sme biti veća od 80%.